จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ

จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
Custom Search
จ้างดี *** GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM

GPS : GLOBAL POSITIONING SYSTEM

     GPS (Global Positioning System) หรือ ระบบบอกพิกัดผ่านทางดาวเทียม 
จัดอยู่ในประเภท Indirect Active Safety Innovation โดยมีส่วนประกอบหลักๆของระบบแบ่งเป็น 3ส่วนใหญ่ คือ ดาวเทียม ตัวรับ สัญญาณ และแผนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเดินรถ (Fleet Management System) ทั้งตัวรถโดยสาร รถบรรทุกสินค้า รถขนเงิน ฯลฯ ทำให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ และติดตามรถที่ต้องการได้อย่างอัตโนมัติ

 

     ระบบGPS ประกอบไปด้วยดาวเทียมทั้งหมด 27 ตัว แต่ขณะใช้งานใช้แค่ 3 ตัว ดาวเทียมเหล่านี้จะคอยส่งสัญญาณบอกลงมาอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังอยู่พิกัดใด โดยอาศัยหลักของความเร็วของคลื่นไฟฟ้า ในขณะเดียวกันเครื่องรับสัญญาณจะรับสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียม เครื่องจะรับข้อมูลเอามาคำนวณระยะทางเพื่อหาพิกัดของตัวเอง แล้วเครื่องรับสัญญาณจะแสดงพิกัดของรถออกมาในรูปของแผนที่อีกที

     สำหรับ GPS Tracking มีอรรถประโยชน์มากมายทั้งด้านความปลอดภัย และบริหารรถบรรทุก เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย สำรวจพฤติกรรมของผู้ขับ เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน บริหารการทำงานของรถได้ดียิ่งขึ้น โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่สูงเกินไปและสามารถติดตั้งได้กับรถทุกคัน ไม่ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของรถแต่คัน

     หลักการทำงานของ GDP Tracking System นั้น จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ติดตามรถยนต์ (Black Box) ที่ยานพาหนะ โดยอุปกรณ์จะรับสัญญาณจากดาวเทียม GDP เพื่อหาตำแหน่งพิกัดของรถ จากนั้นข้อมูลจะถูกประมวลผลและส่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ GPRS ไปยังคอมพิวเตอร์ของศูนย์ผู้ให้บริการ ตำแหน่งและข้อมูลต่างๆ จะถูกประมวลผลก่อนส่งตอไปแสดงผลบนแผนที่ดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์ของผู้รับ บริการ โดยตำแหน่งและสถานภาพของรถยนต์จะแสดงในรูปแบบภาพหรือสัญลักษณ์ ซึ่งระบบสามารถทำรายงานแสดงข้อมูลสำคัญตามที่ผู้รับบริการต้องการได้อีกด้วย

 

     การแสดงผลของ GDP Tracking System สามารถแบ่งการทำงานได้ 2 ระบบ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ คือการแสดงผลที่เครื่องผู้ใช้งาน ซึ่งจะต้องติดตั้งโปรแกรมของผู้ใช้บริการโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถดูย้อนหลังได้ และการแสดงผลผ่าน Web Side ของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่ง ว่าสินค้าของตนนั้นเดินทางถึงไหนแล้ว ช่วยเพิ่มความมั่นใจในประสิทธิภาพการขนส่ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ว่าจ้างขนส่งจะโทรศัพท์สอบถามการดำเนินงานของรถบรรทุกจากผู้ประกอบการเอง มากกว่า

 

     GDP Tracking System มี 2 รูปแบบ คือ แบบNon-Real time หรือแบบOff-line
ทำงานโดยใช้อุปกรณ์ GDP หรือ Black- Box ที่ติดอยู่กับยานพาหนะ จะรับ
สัญญาณดาวเทียมและแปลสัญญาณออกมาเป็นค่าพิกัด ตำแหน่ง เวลา และความเร็วในระหว่างการเดินทาง เครื่องบันทึกข้อมูลจะอ่านข้อมูลนำมาการประมวลผลและบันทึกข้อมูลไว้ เมื่อยานพาหนะกลับมาที่บริษัทแล้ว ข้อมูลในอุปกรณ์ติดรถจะถ่ายขึ้นบนคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบต่อไป แบบ Real time หรือแบบ On-line เป็นระบบที่ติดตามและตรวจสอบตำแน่งของรถในขณะที่รถกำลังปฏิบัติงานได้ โดยแสดงตำแหน่งรถบนแผนที่ด้วโปรแกรมที่ติดตั้งไว้กับศูนย์ควบคุม เมื่อต้องการทราบตำแหน่งของรถก็สามารถเรียกดูข้อมูลผ่านเครือโทรศัพท์ เคลื่อนที่ไปยังเครื่องบันทึกข้อมูลในตัวรถ อุปกรณ์ที่รถจะส่งข้อมูตอบกลับมาที่ศูนย์ด้วยข้อมูลของตำแหน่งรถและข้อมูล อื่นๆ บนแผนที่ทันที

 

     ข้อมูลในเครื่องบันทึกของรถทั้งระบบ Real time และแบบ Non-Real time จะถูกวิเคราะห์โดยโปรแกรม ซึ่งจะให้ผลการวิเคราะห์เป็นรายงานต่างๆ ทั้งข้อความ รูปภาพ กราฟ และสามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Excel ได้ ดังนี้
           1. รายงานเดินรถประจำวัน และรายเดือน
           2. รายงานใช้ความเร็วการใช้งานรถ และการใช้ความเร็วเกินพิกัด
           3. รายงานเวลาจอดรถติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้
           4. รายงานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ไป
           5. รายงานการเข้า-ออก สถานที่ที่กำหนด
           6. รายงานพฤติกรรมการใช้รถ
           7. รูปภาพแสดงเส้นทางการเดินทางและจุดจอดบนแผนที่
           8. รายงานแสงข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง


     ประโยชน์ที่ได้จากระบบ GPS Tracking

        http://www.prosoftgps.com/FileSystem/Image/nesadmin/20101210/bullet_blue.png  เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานขนส่งและบริหารยานพาหนะ ใช้ประกอบการตัดสินใจสมารถควบคุม ติตาม สั่งการ และ
           แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
        http://www.prosoftgps.com/FileSystem/Image/nesadmin/20101210/bullet_blue.png  ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ควบคุมค่าใช้จ่ายการได้ทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค้าซ่อมบำรุง สามารถควบคุมความเร็ว 
           การใช้เครื่องยนต์ รวมทั้งวางแผนการซ่อมบำรุงด้วย
        http://www.prosoftgps.com/FileSystem/Image/nesadmin/20101210/bullet_blue.png  ควบคุมตารางเวลาในการขนส่ง ช่วยส่งสิน้าได้ถูกต้องและทันเวลา ควบคุมการใช้เส้นทาง สามารถบอกลูกค้าได้ว่า
            รถอยู่ที่ไหน ถึงเมื่อไร และลดค่าแรงล่วงหน้าพนักงาน
        http://www.prosoftgps.com/FileSystem/Image/nesadmin/20101210/bullet_blue.png  เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เสียหายมากทั้งสูญเสียทรัพย์สินและชื่อเสียง ช่วยควบคุมการขับรถ
           ไม่ให้ขับเร็วเกินไปหรือมีพฤติกรรมขับรถที่อันตราย
        http://www.prosoftgps.com/FileSystem/Image/nesadmin/20101210/bullet_blue.png  เพิ่มภาพพจน์ของบริษัท ช่วยสร้างความมั่นใจและไว้วางใจการให้บริการลูกค้า

    
ข้อดีข้อเสียจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

        บริษัท ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่นำระบบเทคโนโลยี GPS มาใช้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ เนื่องจากช่วงแรกๆที่เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยนั้น มีราคาอุปกรณ์สูงมาก เมื่อพิจารณาดูแล้วจะไม่คุ้มค่า ทั้งนี้จะพิจารณาจากมูลค่าของสินค้าที่อยู่บนรถขนส่ง แต่ในปัจจุบัน บริษัทต่างๆก็เริ่มนิยมนำระบบ GPS มาใช้กับรถขนส่งของตน เนื่องจากสินค้าที่ส่งนั้น มีมูลค่าสูง เช่น รถขนเงินสด รถขนทองคำเครื่องประดับของมีค่าต่างๆ เมื่อเริ่มนิยมนำมาใช้กันแพร่หลาย ราคาค่าตัวของระบบ GPS จึงมีราคาไม่แพง ซึ่งมีราคาชุดละประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อการติดตั้งรถหนึ่งคัน และต้องเสียค่าบริการ GPRS ในการรับส่งข้อมูลกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตกประมาณเดือนละห้าร้อยบาท  ซึ่งเริ่มแรกผู้ประกอบที่ได้ให้ข้อมูลนั้นไม่ได้นำมาติดตั้งทุกคัน แต่จะเริ่มจากทดลองติดตั้งประมาณ 5 คัน ซึ่งก็เห็นประโยชน์ดังนี้

  • ในแง่ของการลดต้นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการเดินรถ ซึ่งเกิดจากการประหยัดค่าน้ำมัน และลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุง อันเนื่องมาจากการออกนอกเส้นทาง , การติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ , การขับรถเร็วซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงสามารถตรวจสอบในเรื่องของการลักลอบดูดน้ำมันขาย ของพนักงานขับรถ 
  • ป้องกันการนำรถไปใช้ผิดวัตถุ ประสงค์ ก็จะช่วยในการลดพฤติกรรมการใช้งานรถที่ไม่เหมาะสม เช่น การหยุดพักที่นานเกินควร , การจอดรถติดเครื่องเป็นระยะเวลานาน เพราะข้อมูลเหล่านี้เราจะเห็นแบบนาทีต่อนาที
  • เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม 
  • บริหารเวลาการทำงานของรถได้ดี ยิ่งขึ้น ทำให้ใช้งานรถได้เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเดินรถให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถประมาณเวลาในการเดินทางได้
  • สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดส่ง ได้ตลอดเวลา จะขอยกตัวอย่างของ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิในห้องเย็น ทำให้สินค้าที่ลูกค้าได้รับจึงมีคุณภาพสูง โดยเราได้ทดลองกับรถแช่อาหารทะเลแข็ง
  • เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า และการแข่งขันทางธุรกิจ ลูกค้าส่วนใหญ่จะรู้สึกดีเพราะสามารถติดตามการขนส่งสินค้าได้ตลอด สามารถตอบคำถามลูกค้าได้

     ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นข้อมูลจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ซึ่งได้มีการเสริมต่อในเรื่องของการบริการในอนาคตที่จะทำหน้าเว็บไซต์ให้ ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบการเดินทางของสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

 

     สำหรับข้อเสียของระบบ GPS นั้น ผู้ประกอบการก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่า ระบบยังมีราคาสูงอยู่ เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายยังไม่เห็นประโยชน์ที่ชี้วัดได้ ผมอยากจะยกตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ทำให้ เห็นถึงความคุ้มค่าก่อนและหลังติด GPS นะครับ เริ่มจากก่อนหน้าที่จะนำระบบ GPS มาติดตั้งนั้น รถขนส่งสินค้ามักจะเกิดอุบัติเหตุ รวมมูลค่าเสียหายต่อปีประมาณ 3 ล้าน บาท เมื่อได้ทดลองนำระบบ GPS มาติดตั้งเพื่อใช้ควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทำให้อุบัติเหตุลดลงซึ่งมูลค่าเสียหายต่อปีที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้นปี 2552 ประมาณ 1 ล้านบาท ทำให้บริษัทลดต้นทุนที่สูญเสียไปดังกล่าวได้มาก เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับตัวอย่างที่จะทำให้ผู้อ่านได้เห็นภาพนะครับ อีกอย่างก็คือ ข้อเสียในเรื่องบางพื้นที่ยังขาดสัญญาณทำให้ระบบทำงานขาดตอน ไม่ต่อเนื่องสำหรับสิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนั้น ผู้ประกอบการอยากจะให้ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำระบบ GPS มาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นซอฟท์แวร์ฟรี และมีการพัฒนาแผนที่ ให้ละเอียดกว่าเดิม เพื่อที่จะทำให้ราคาของชุดติดตั้ง GPS มีราคาถูกลง และอยากให้ผู้ให้บริการ GPRS จากระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้นและขยายช่องทางการสื่อ สารให้มากกว่าเดิมเพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลทำได้เร็วขึ้น

 Post date: 2015-02-15 08:40:33
ข้อมูลอ้างอิง :
Keyword,Tags : gps,tracker,gps tracker,gprs,
PostBy :
แสดงความคิดเห็น 0 / อ่าน 1623

Comment
ชื่อ หรือ e-mail


ความคิดเห็นรับรถร่วม สุวรรณภูมิ 6ล้อตู้ งานประจำ รายได้ 100,000 - 140,000 ต่อเดือน
รับรถร่วม สุวรรณภูมิ 4ล้อตู้ งานประจำ รายได้ 40,000 - 60,000 ต่อเดือน
รับรถร่วม เช่ารถวิ่งรายเดือน
รับรถร่วม 10ล้อเปลื่อย รถหัวลาก ลากตู้คอนเทนเนอร์ บางนา ลาดกระบัง
รับรถร่วม คลองเตย เป็นงานเครดิต รถ4ล้อใหญ่ โนปิค
รับรถร่วม รถเฮี๊ยบ รถเครน วิ่งประจำ รายเดือน
รับรถร่วม นครปฐม 4ล้อตู้ 6ล้อตู้ 10ล้อตู้ เป็นงานเครดิต งานประจำ
รับสมัครงาน ขับรถ6ล้อ ส่งของ สุวรรณภูมิ รายได้ 20,000-40,000 บาทต่อเดือน
งานรับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถ ต้องการรถ 10 ห้องเย็น
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วมวิ่งงานประจำ กระบะหัวเดียวคอกสูง เสริมแหนบ
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถกระบะหลังคาสูง 2 เมตรขึ้นไป
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถ 4ล้อ จัมโบ้
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วมวิ่งงาน 4 ล้อตู้ทึบ สูง 1.80
งานรับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถกระบะ 4 ล้อ
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถกระบะ4ล้อเล็กหลังคาตู้ทึบ 2เมตร 1คัน ด่วน
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถกระบะ 4 ล้อตู้ทึบจำนวน 3 คัน(งานประจำมีสัญญา)
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัคร รถร่วม ประจำศูนย์พุทธมลฑล สาย 7
งานรับ รถร่วมขนส่ง งานรับรถร่วม กระบะตู้ทึบตอนเดียว 2.1 เมตร
งานรับ รถร่วมขนส่ง งานด่วนรายเที่ยว
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วม งานประจำ
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถกระบะตู้ทึบ ตอนเดียว
งานรับ รถร่วมขนส่ง ด่วนต้องการรถกระบะตู้ทึบ สูง 1.50 ขึ้นไป
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถกระบะตอนเดียว หลังคาสุง 2.1
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วมสนใจวิ่งกระเช้าแบรน งาน 2เดือน
งานรับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถร่วมกระบะ..งานประจำ
งานรับ รถร่วมขนส่ง ทางบริษัทฯมีงานกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัคร รถร่วมวิ่งงานครับ รับรถจัมโบ้
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วมส่งสินค้าในภาคอิสาน
รับ รถร่วมขนส่ง B.3.K Transport
รับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถกระบะ จ้าง 10 คัน
รับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครงานรถร่วมกระบะ
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วมวิ่งขนส่งสินค้า
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการเพื่อนร่วมงาน ใหม่ครับ
รับ รถร่วมขนส่ง ด่วนนนน....รับสมัครรถร่วม 4 ล้อ จำนวน 50 คัน
รับ รถร่วมขนส่ง งานประจำสัญญายาว 5 ปี
รับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถจาก เพจรถกระบะส่งของครับ
รับ รถร่วมขนส่ง รับกระบะตู้ทึบเพิ่ม
รับ รถร่วมขนส่ง งานประจำ ต้องการรถกระบะวิ่งร่วม
รับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถกระบะ 4ล้อ 2 คันและ6ล้อคับ งานประจำ
รับ รถร่วมขนส่ง รับกระบะตู้ตอนเดียวแก๊สวิ่งส่งสินค้าด่วน
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถปิกอัพ ที่มีประสบการณ์วิ่งส่งไข่ไก่ ด่วน
รับ รถร่วมขนส่ง งานประจำป้อนรถกระบะ..รับจำนวนจำกัด
รับ รถร่วมขนส่ง รับรถร่วมกระบะตู้ทึบ งานประจำ จ่ายเงินวันต่อวัน
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วมจำนวนมาก
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถกะบะตู้ทึบวิ่งประจำ
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วม...ด่วน 6ล้อตู้แห้ง จำนวน 10 คัน
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการหาทีมงานรับจ้างลงสินค้าเกลือป่นเป็นกระสอบ
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถกระบะทาทาตู้ทึบสูง2.10เมตรรับน้ำหนักได้3ตัน
รับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถกะบะ
รับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถประจำ สำหรับกระบะครับ
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการหารถกระบะตอนเดียวมีหลังคาพร้อมคนยก
รับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วม Spec.กระบะ TATA หรือ รถจัมโบ้ คอก
รับ รถร่วมขนส่ง รับรถร่วมส่งสินค้าเป็นเครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน
รับ รถร่วมขนส่ง เพื่อนๆท่านใดมีรถกระบะแค็ปติดตั้งหลังคาเรียบร้อย
รับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครกระบะตอนเดียว ( ใส่คอกเสมอหัวเกง )
รับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วมเพื่อรับช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
รับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วมกระบะตู้ทึบ หรือรถคอกก็ได้ ส่งน้ำดื่มปั๊มน้ำมัน
รับ รถร่วมขนส่ง ทำหน้าที่ให้เช่ารถกะบะพร้อมขับรถส่งสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสอาหาร
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการบริษัทรับขนส่งสินค้า มีรถ 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรับรถกะบะร่วมขนส่งสินค้าใช้ไฟฟ้าSAMSUNG
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องรถกระบะตู้ทึบวิ่งร่วมส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแถวเอกชัย-บางบอน
รับ รถร่วมขนส่ง รับรถกระบะตู้ทึบหรือคอกพื้นเรียบส่งสินค้า
รับ รถร่วมขนส่ง รับรถกระบะบรรทุกร่วมส่งสินค้าเป็นซอสพริก
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วม MITSUBISHI
รับ รถร่วมขนส่ง งานประจำสัญญายาวป้อนรถกระบะร่วมขนส่ง
รับ รถร่วมขนส่ง งานรายเที่ยวป้อนรถกระ 4 ล้อ
รับ รถร่วมขนส่ง งานประจำป้อนรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ 10 บานครับ
ต้องการรถปิคอัพหลังคาสูง (ตู้ทึบ) สินค้าดินเผา
รับสมัครรถร่วมเริ่มต้น 5 คัน วิ่งงานซอส
งานป้อนรถกะบะตู้ทึบ 1.80 เมตรตอนเดียว
บริการรถร่วม และรับจ้างขนส่งทั่วไป บริการด้านขนส่ง
รถร่วมขนส่ง รับรถกระบะมีหลังคาทึบร่วมขนส่งเครื่องดื่มแป๊ปซี่โคล่า
เฟมัส โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัทขนส่งทางบก ในประเทศ
ยินดีให้บริการรถหัวลากตู้เย็นคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต (Reefer)
มีหัวลากหางสั้น,หางยาว หรือ 10ล้อพื้นเรียบ สำหรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ว่าง ไม่มีงานประจำ โทรหาเรา
เกรียงชัยออยล์ ขนส่ง จำกัด
บริษัท ไทเกอร์ โกลบอล โลจิสติคส์ จำกัด
เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท ทีบีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด
จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
GPS จีพีเอสติดตามเรือ
GPS จีพีเอสติดตามสินทรัพย์
เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส ( GPS Receiver) ทำหน้าที่อย่างไร
จีพีเอส (GPS Technology)
GPS จีพีเอสติดตามพัสดุ
Positioning ร่มที่มี GPS
Program GPS Tracking System มีกี่ชนิด
ThaiGPS คืออะไร
Tracking GPS
การแก้ไขปัญหาสัญญาณของ GPS
การใช้งาน GPS Tracker แบบประหยัดเพื่อการติดตามรถ/คนหรือสิ่งของโดยใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ
การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online
การนำ GPS มาประยุกต์งานเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ RFID ร่วมกับ GPS
การเลือกซื้อ GPS ติดรถ ให้เหมาะกับการใช้งาน
การประยุกต์ใช้ GPS กับธุรกิจด้านความปลอดภัย
ขวดยาจีพีเอสที่จะมีขายในร้านขายยา New York City
ข้อดีข้อเสียของ GPS Tracking
ความแม่นยำ ของ ระบบ GPS ติดตามรถยนต์
คำถามที่พบบ่อย
GPS ในอุตสาหกรรมขนย้ายดิน
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร
GPS ติดตามรถยนต์กับธุรกิจรถขนส่งวัตถุอันตราย
GPS ต่างจาก GPRS
GPS คืออะไร
GPS กับ A-GPS คนละเรื่องเดียวกัน
GPS Tracking กับธุรกิจขนส่ง
GPS Tracking System
GPS Tracking Solutions มีประโยชน์ทางธุรกิจ
GPS Tracker สามารถนำไปใช้ ระบุตำแหน่ง ติดตามอะไรได้บ้าง
GPS & NAVSTAR Global Positioning System
GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM
การใช้ระบบ GPS ในต่างประเทศกับของไทยต่างกันอย่างไร
Adtrax ได้รับรางวัล อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ยอดนิยม 3 ปี ซ้อน
Beidou System คู่แข่ง GPS ในจีน
AGPS คืออะไร
เทคโนโลยี GPS กับ ธุรกิจโลจิสติกส์
ประเภทของ GPS
ประโยชน์ของ GPS แบบ Tracking
ประโยชน์ของ GPS Tracking (GPS ติดตามรถ)
อ.ปูสดซีฟู้ต แยกประเวศ
ทำแล้วรวย ทำเลย อย่าลังเลใจ
พนักงานบริษัท ก็ทำอาชีพเสริม มีรายได้เสริม ก็รวยได้
หนี้เยอะๆ คนไม่มีเงิน คนจนๆ แต่เริ่มทำ แล้วรวยได้
สาวโรงงาน ก็มีรายได้เสริมได้ และรวยได้เช่นกัน
อยากมีรายได้เสริม อยากส่งเงินพ่อแม่ อยากมีเงินแสน เงินล้าน ทำเลย
เริ่มทำวันนี้ แล้วรวยตั้งแต่วันนี้ ทำไมไม่ทำหล่ะ???
อยากใช้หนี้ บัตรเครดิต เงินด่วน เงินกู้ ต่างๆ ทำเลย
เริ่มมาจากหนี้เยอะๆ คนไม่มีเงิน เริ่มทำ จนรวย
อยากรวย อยากมีรายได้เสริม อยากส่งเงินพ่อแม่
อยากรวย อยากมีรายได้เสริม อยากส่งเงินพ่อแม่
สบู่บียอนเซ่ ไวท์ ดีท็อก โซป
ทิพยประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 plus
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 รถกระบะ ISUZU D-MAX
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3+
ประกันภัยรถยนต์ Honda Jazz
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3
ประกันภัยรถ Honda Civic
ตะลุยดง ### นางฟ้าหมวย ### ไชน่าจอย 2009
อั้ม พัชรภา&หยาดทิพย์ ราชปาล
Yuko_Ogura_น่ารักเซ๋กซี่ตามเคย
กิ๊บซี่ สวยสะเด็ด เผ็ดสะเด่า ตัวเล็กแต่อึ๋ม
พอลล่า สดชื่น สดใส
แตงโม น่ากิน
อาหมวย สวยเซ็กซี่
น้องMiKi สุดน่ารัก เซ็กซี่ ขาว
น้องไนท์ สาวไฮโซ
อั้ม นมทะลัก .. .
+ & % ขาวๆ เซ็กซี่ๆ โดนใจจริงๆ @ - !
นก-อุษณีย์ สวย คม sexyบาดใจ
น้องหัดชกมวยไทย
Miss สิงคโปร์ น่าประหลาดใจสุดเซ็กซี่
สอน ทำ ขนมเค้ก
+++.Yumi-Sugimoto +++
SEXY AKI HOSHINO ...! ใหญ่ เช่นเดิม ...!
+++ นาตาลี เดวิส เซ็กซี่ทุกสัดส่วน +++
หยาดทิพย์ sport girlสุดsexy
สาวเกาหลี สวยดี
นักศึกษาโพสประชดแฟน
ฮีโร่พันธุ์ใหม่!!!
แพม ปานพิมพ์ สวยเซ็กซี่
สาวๆ HI5..น่ารัก เด็ดๆ เอ็กซ์ๆ.
โอ้ ...!!! + + + Big Big ทั้งนั้น
+ ! % สาวพริตตี้ Motor Show + $ #
สุดยอด... หมออ้อย ถ่ายหวิว เปลือยเกือบโป๊
ชุดชั้นในที่ใส่แล้ว อะไร อะไร ก็ดูอึ๋มขึ้น sexy
รูปที่ทำให้คุณยิ้มได้
รู้งี้เชียร์อังกฤษขาดใจ!!!!!!
หนูๆ ลืมรูดซิบ
Sexy อั้ม พัชราภา กับ Inside

ติดต่อเรา
Copyright@2013 http://jangd.com/